Obchodní podmínky


Dodavatel:

Ing Vladimír Pospíšil – Izolace Vysočina

Český Herálec 144

59201 Herálec

IČ: 60669292

 

čl. 1: Odběratel:

Odběratelem může být nepodnikající fyzická osoba, obec, či sdružení osob, nebo podnikající fyzická, či právnická osoba.

 

čl.2: Objednávka

Objednávku lze vystavit písemnou formou, e-mailem, telefonicky, nebo osobně při odběru.  Objednávka může mít podobu písemnou, nebo ústní.

 

čl.3: Převzetí zboží nebo služby.

Zboží lze převzít osobně ve skladu dodavatele. Dále je možno zboží předat smluvnímu dopravci, nebo osobě pověřené odběratelem.

Dokladem o převzetí zboží, nebo služby je vyplněný  dodací list, nebo předávací protokol, či přepravní list dopravce.

 

čl. 4:  Fakturace a platební podmínky.

Platbu za odebrané zboží nebo služby lze provést v hotovosti při převzetí, tento způsob bývá použit zpravidla u jednorázových drobných zakázek, doklad  o zaplacení je vydán při platbě. Platba v hotovosti nesmí překročit zákonný limit.

Dalším způsobem platby za odebrané zboží nebo služby je bezhotovostní převod na účet dodavatele, variabilním symbolem je číslo faktury.

Faktura je vystavena do sedmi dnů od převzetí zboží nebo služby, zasílána je poštou, případně elektronicky e-mailem.

Splatnost faktur je 30 kalendářních dnů od data převzetí, které je současně i datem zdanitelného plnění.  Prodloužení splatnosti lze dojednat po odsouhlasení dodavatelem i odběratelem a je vyznačeno na faktuře.

Zboží se stává majetkem odběratele až po zaplacení celé kupní ceny dodavateli.

 

čl. 5: Penalizace

Pokud dodavatel nedodá objednané zboží, nebo službu vlastní vinou v termínu, který je uveden v potvrzené objednávce, nebo smlouvě o dílo, je odběratel oprávněn uplatnit slevu z ceny dodávky, nebo služby ve výši 0,1% za každý kalendářní den zpoždění.

Dodavatel je oprávněn penalizovat pozdní úhradu faktury sazbou 0,1% z dlužné částky za každý kalendářní den zpoždění.


čl. 6: Reklamace zboží, nebo služby

Reklamaci je nutno podat neprodleně po zjištění vady písemnou formou. Reklamovat lze zboží, nebo službu, které je majetkem odběratele, to znamená, že byla uhrazena celá kupní cena. Zboží, které dosud nebylo zcela zaplaceno dodavateli, lze v případě zjištění vady  vrátit v neporušeném stavu a pokud možno v původním obalu.


čl. 7: Záruční podmínky

Dodavatel poskytuje na dodané zboží záruku ve stejné záruční lhůtě, jako výrobce, obvykle 2 roky. Záruka na bezvadné provedení práce je poskytována v rozmezí 2 až 10 roků, přičemž délka záruční doby je sjednána pro každou zakázku zvlášť. Nedílnou podmínkou záruky je odborná montáž proškolenou firmou v souladu s prováděcím předpisem výrobce, či dovozce.